Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2023 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2023 roku, bieżące, menu 1643 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2023 roku

Zarządzenia z 2023 roku

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 18 stycznia 2023 r. NR 1/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 stycznia 2023 r. NR 2/2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 19 stycznia 2023 r. NR 3/2023 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 27 stycznia 2023 r. NR 4/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno” PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 27 stycznia 2023 r. NR 5/2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2023 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 31 stycznia 2023 r. NR 6/2023 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem na rok 2023 PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 3 lutego 2023 r. NR 7/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 3 lutego 2023 r. NR 8/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 lutego 2023 r. NR 9/2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2023 roku PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 20 lutego 2023 r. NR 10/2023 w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 lutego 2023 r. NR 11/2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nieruchomości położonych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 lutego 2023 r. NR 12/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 14 marca 2023 r. NR 13/2023 w sprawie ustalenia opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych gminnym pojazdem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 marca 2023 r. NR 14/2023 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży PDF

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 15/A/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 27 marca 2023 r. NR 16/2023 zmieniające Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego PDF

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” PDF

ZARZĄDZENIE NR 20/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, w tym: 1) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 561/2 obręb Zalesie m. Antoniów 2) Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 854 w m. Antoniów na drogę wewnętrzną dz. nr ew. 561/2 obręb Zalesie m. Antoniów 3) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 370/3 obręb Wola Rzeczycka 4) Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1/31 obręb Wola Rzeczycka 5) Remont drogi gminnej 101333R w Rzeczycy Okrągłej w km 0+000 – 0+268,00” PDF

ZARZĄDZENIE NR 24/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Musików na dz. 1348/33” PDF

ZARZĄDZENIE NR 25/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Wola Rzeczycka” PDF

ZARZĄDZENIE NR 26/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Radomyśl nad Sanem do wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wydawania zaświadczeń w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej PDF

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań PDF

ZARZĄDZENIE NR 30/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów PDF

ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT PDF

ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej PDF

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych PDF

ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej PDF

ZARZĄDZENIE NR 35/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” PDF

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wypłacania świadczeń wychowawczych PDF

ZARZĄDZENIE NR 41/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jednorazowego najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 42/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. realizacji projektów Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi” PDF

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Rocznego Planu Pracy na rok 2023 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem PDF

Metryka

sporządzono
2023-08-04 przez Maria Jędral
udostępniono
2023-08-04 12:40 przez Wąsikowski Dawid
zmodyfikowano
2023-08-04 14:00 przez Wąsikowski Dawid
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
107
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.