Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2020 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2020 roku, bieżące, menu 1602 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2020 roku

Zarządzenia z 2020 roku

Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wyborczych i współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w pierwszym naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 14A/2020 w sprawie podjęcia działań profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach w miejscowości Musików, obręb Rzeczyca Długa pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie podjęcia działań w związku z ogłoszeniem stanu epidemii pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 19/2020 w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 20/2020 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 21/2020 w sprawie zapewnienia ochrony społeczności Gminy Radomyśl nad Sanem w związku ze stanem epidemii pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 21A/2020 w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Radomyśl nad Sanem na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS Cov-2 pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 24/2020 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie wytycznych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 26/2020 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia inkasentów do poboru opłat za wodę i ścieki pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie zasad korzystania z boisk szkolnych typu Orlik na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 29/2020 w sprawie wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie ustalenia nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radomyśl nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 31/2020 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

Zarządzenie nr 32/2020 w sprawie wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 33/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz Koordynatora Gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 36 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

Zarządzenie nr 37 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 38 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 40/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: a) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Witkowice, w obrębie Orzechów, b) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiny PDF

Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

Zarządzenie nr 42/2020  w sprawie szcegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami PDF

Zarządzenie nr 43/2020 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 45/2020 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w 2020 roku w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Radomyśl nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowiny PDF

Zarządzenie nr 47/2020 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na rok 2020 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 48/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany bez rozliczeń finansowych PDF

Zarządzenie nr 50/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany bez rozliczeń finansowych PDF

Zarządzenie nr 51/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wozu asenizacyjnego” PDF

Zarządzenie nr 52/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie PDF

Zarządzenie nr 53/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej PDF

Zarządzenie nr 54/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem PDF

Zarządzenie nr 55/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDF

Zarządzenie nr 56/2020 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w drugim naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w 2020 roku PDF

Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie określenia zakresu upoważnień Kierownika Referatu Podatków i Opłat do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu spraw należących działania Referatu PDF

Zarządzenie nr 58/2020 w sprawie przyznania nagród z okazji 30-lecia Samorządu terytorialnego PDF

Zarządzenie nr 59/2020 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Radomyśl nad Sanem ćwiczenia gminnego nt. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa” PDF

Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny PDF

Zarządzenie nr 61/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Antoniowie PDF

Zarządzenie nr 62/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

Zarządzenie nr 64/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

Zarządzenie nr 66 /2020 w sprawie szkolenia obronnego PDF

Zarządzenie nr 67/2020 w sprawie potwierdzania zawarcia umów dzierżawy na okres na co najmniej 10 lat PDF

Zarządzenie nr 68/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem na terenie PSP im. Jana Pawła II w miejscowości Wola Rzeczycka PDF

Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

Zarządzenie nr 70/2020 w sprawie powołania Koordynatora oraz zespołu ds. dostępności PDF

Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

Zarządzenie nr 72/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie od roku szkolnego 2020/2021 wyłącznie w formie elektronicznej PDF

Zarządzenie nr 73/2020 w sprawie poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem PDF

ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 września 2020 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego dla czynnika biologicznego związanego z WIRUSEM SARS CoV-2, wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 75/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE NR 76/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE NR 77/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rzeczyca Długa PDF

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem w 2021 r.” PDF

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 15 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” PDF

ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 15 października 2020 r. w sprawie postępowania w razie awarii lub wypadku związanego z uwolnieniem się szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 PDF

ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem (dot. Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem, Chwałowicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Radomyślu nad Sanem) PDF

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Pani Anny Klich do zastępowania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w przypadku jego nieobecności PDF

ZARZĄDZENIE NR 83/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów szkolnych PDF

ZARZĄDZENIE NR 85/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem na rok 2020 PDF

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wydawania zaświadczeń w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej PDF

ZARZĄDZENIE NR 87/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej PDF

ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectwa Rzeczyca Długa PDF

ZARZĄDZENIE NR 90/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem” PDF

ZARZĄDZENIE NR 92 /2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej PDF

ZARZĄDZENIE NR 93/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE NR 94/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE NR 95/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania PDF

ZARZĄDZENIE NR 97 /2020 WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 17 grudnia 2020 r. NR 99/A/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 30 grudnia 2020 r. NR 100/2020 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2021r. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem PDF

Metryka

sporządzono
2020-05-05 przez Dawid Wąsikowski
udostępniono
2020-05-05 00:00 przez Wąsikowski Dawid
zmodyfikowano
2021-04-22 12:18 przez Wąsikowski Dawid
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
571
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.