Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2019 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2019 roku, bieżące, menu 1591 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2019 roku

Zarządzenia z 2019 roku

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku pn. Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 2/2019 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 3/2019 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie określenia warunków korzystania z zasad odpłatności z tytułu jednorazowego najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 4/2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 5/2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 6/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem w zakresie kierowania Dziennym Domem Senior+ pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadania publicznego z zakresu: Pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie procedur postępowania w sytuacjach związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie zurbanizowanym gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 10/2019 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na wynajem pomieszczenia Poradni Stomatologicznej (wraz z wyposażeniem i sprzętem) w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 12/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 13/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w pierwszym naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 14/2019 w sprawie wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wyborczych i współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 15/2019 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 17/2019 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 20A/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na 2019 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 26/2019 w sprawie przyznania nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. realizacji projektów Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 31/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: a0 Przebudowę drogi wewnętrznej Rzeczyca Okrągła, b) Przebudowę drogi wewnętrznej Witkowice – Brzostków pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Radomyśl nad Sanem – Stacja Uzdatniania Wody pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysów w Gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 36/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 37/2019 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysów w Gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 38/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Orzechów pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie przyznania nagrody finansowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 40/2019 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód służbowy pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 41/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 43/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce w miejscowości Musików, obręb Rzeczyca Długa pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 44/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań, rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji w przedmiocie przyznawania świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach decyzji pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 45/2019 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectw: Rzeczyca Długa i Rzeczyca Okrągła pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 46/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej d sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów sołtysów w gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 48/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w drugim naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 50/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 51/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie ustalenia czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 54/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Zdrowia w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kępa Rzeczycka; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa Rzeczycka pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 56/2019 w sprawie wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wyborczych i współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 57/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 61/2019 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 62/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w m. Musików pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie upoważnienia do odbioru paczek z kartami do głosowania w gminie pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie ogłoszenia trzeciego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 66/2019 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 68/2019 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań określonych w trzecim naborze wniosków w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 69/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na wynajem pomieszczenia Poradni Stomatologicznej (wraz z wyposażeniem i sprzętem) w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 77/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem na lata 2020-2021 pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 78/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów w Gminie Radomyśl nad Sanem w 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 81/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 82/2019 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 00,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na sprzedaż używanego sprzętu okulistycznego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 86/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2014 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie udzielania pełnomocnictwa dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 88/2019 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 91/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 92/2019 w sprawie ustalenia czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gabinetów stomatologicznych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 93/2019 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 94/2019 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Metryka

sporządzono
2019-02-27 przez
udostępniono
2019-02-27 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2020-05-05 16:10 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
366
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.