Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2018 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2018 roku, bieżące, menu 1578 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2018 roku

Zarządzenia z 2018 roku

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie określenia zakresu upoważnienia inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Zespole Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i pospisywania postanowień, zaświadczeń, decyzji i dokumentacji z zakresu spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie polityki rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie zmiany instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją obowiązku przekazywania informacji do biur informacji gospodarczej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego na: Przebudowa drogi gminnej nr 101323R Radomyśl - Żabno pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dróg wewnętrznych: Witkowice koło Domu Ludowego, Chwałowice – Wygoda, Antoniów – Zalesie Antoniowskie, Nowiny – Zagroble pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie wprowadzenia punktu dystrybucji i punktów wydawania preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Nr 101332R Rzeczyca Okrągła – Kępa Rzeczycka oraz drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka (obwodnica) pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Nr 101331R w m. Kępa rzeczycka oraz drogi wewnętrznej w m. Kępa Rzeczycka za Domem Ludowym pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w I półroczu 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodnika Antoniów – Zalesie Antoniowskie pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 16/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w pierwszym półroczu 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. realizacji projektów Gminnego Programu „Nowa Inicjatywa dla Odnowy Wsi” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na 2018 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 27/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznacoznje do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 29/2018 w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 30/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 31/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 33/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa obiektu mostowego – przepustu w miejscowości Rzeczyca Długa pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 34/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Dąbrówka Pniowska pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 35/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Pniów pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 36/2018 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 37/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 41/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP Antoniów pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 42/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 43/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja samochodu STAR 266 OSP Chwałowice pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 44/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 45/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 46/2018 w sprawie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 47/2018 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 48/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa obiektu mostowego – przepustu w miejscowości Rzeczyca Długa pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 50/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice; Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chwałowice pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku starej plebani w Pniowie celem utworzenia Dziennego Domu Senior+ pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 52/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Witkowice – Chwałowice (odcinek od strony drogi powiatowej w m. Witkowice oraz odcinek od strony drogi wojewódzkiej w m. Chwałowice) pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 53/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chwałowice pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 54/2018 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do realizacji zadań z rządowego programu „Dobry start” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 55/2018 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia wynikającego z rządowego programu „Dobry start” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 56/2018 w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia wynikającego zs rządowego programu „Dobry start” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 57/2018 w sprawie upoważnienia podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia wynikającego z rządowego programu „Dobry start” pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 59/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi w miejscowości Pniów do Domu Seniora pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie powołania Grupy Sterującej w ramach projektu Kraina zabawy – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 61/2018 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w drugim półroczu 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na punkt przedszkolny w Rzeczycy Długiej w ramach projektu: Kraina zabawy – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 64/2018 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód służbowy pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie procedury wydawania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz jego odbioru przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 66/2018 w sprawie wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań wyborczych i współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym w wyborach samorządowych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 67/2018 w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców w imieniu Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie od 1 września 2018 roku dziennika lekcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej wyłącznie w formie elektronicznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 70/2018 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 71/2018 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 72/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi w miejscowości Wola Rzeczycka, Remont drogi wraz z remontem przepustu w miejscowości Pniów, Remont drogi w miejscowości Pniów w pasie drogi wojewódzkiej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 73/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 74/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyka i krajoznawstwo i Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 76/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w m. Dąbrowa rzeczycka; Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Pniowska pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 77/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 80/2018 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadań publicznych z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 81/2018 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 84/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 85/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 87/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 88/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 89/2018 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 90/2018 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 91/2018 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 92/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce obręb Rzeczyca Długa, miejscowość Musików pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej w m. Łążek Chwałowski pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 94/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 97/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 99/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:: Remont drogi w miejscowości Rzeczyca Długa, remont drogi w miejscowości Witkowice pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 100/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 101/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej zbywanej w formie bezprzetargowej pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 102/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Radomyśl nad Sanem w 2019 roku pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 103/2018 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Przebudowa obiektu mostowego – przepustu w ciągu drogi w miejscowości Rzeczyca Długa pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 104/2018 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont drogi w miejscowości Wola Rzeczycka pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont drogi wraz z remontem przepustu w miejscowości Pniów pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 106/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Radomyśl nad Sanem pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 107/2018 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 108/2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 109/2018 w sprawie przyznania nagrody pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 110/2018 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności pobierz (PDF)

Zarządzenie nr 111/2018 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2019 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem pobierz (PDF)

Metryka

sporządzono
2018-02-20 przez
udostępniono
2018-02-20 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2019-01-08 15:30 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
433
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.