Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2015 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2015 roku, bieżące, menu 1548 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2015 roku

Zarządzenia z 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/15 w sprawie postępowania na wypadek wystąpienia awarii wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, sposobach jej usuwania oraz zasady współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej Woli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/2015 zmieniające zarządzenie nr 4/2012 w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/15 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu realizacji celów dotyczących jakości na rok 2015”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/15 w sprawie powołania stałych audytorów wewnętrznych oraz określenia „Programu audytów wewnętrznych na rok 2015”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/15 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego o brony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/15/A w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Nr 85/04 z dnia 30 grudnia 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w pierwszym półroczu 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowań, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej w wyborów sołtysów w gminie Radomyśl nad Sanem przeprowadzonych w dniach 22 i 29 kwietnia 2007r. oraz 15 i 31 maja 2011r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu III zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Linia elektroenergetyczna 220kV: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Sytemu Wykrywania i Alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN” na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi wewnętrznej w m. Rzeczyca Długa – Sadzawki; Remont drogi gminnej ul. Piaski w m. Radomysl nad Sanem; Remont drogi gminnej w m. Antoniów – Wola; remont drogi wewnętrznej w m. Orzechów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile’a: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu Star 1142 z zabudową śmieciarki: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania komisji w celu wydania kart do głosowania stosowanych w głosowania korespondencyjnym z paczki „Rezerwa kart do głosowania Wybory Prezydenta RP Okręg Wyborczy nr 31, Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnobrzegu Gmina Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysów w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysa w Sołectwie Łążek Chwałowski: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectw: Kępa Rzeczycka, Witkowice, Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/15 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego w związku z obchodami 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysa w Sołectwie Łążek Chwałowski: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/15 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Radomyśl nad Sanem – do reprezentowani a gminy w Stowarzyszeniu „Lasowiacka Grupa Działania”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności i Planu Pracy na 2015 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły - Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły – Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły – Rzeczyca Długa: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w obrębie ew. Rzeczyca Długa stanowiących mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Ks. Krzysztofa Cisowskiego – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ireny Kuszewskiej kasica – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectwa Łążek Chwałowski: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: remont drogi w miejscowości Chwałowice: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w II półroczu 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2015 roku z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 77/15 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta przez zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powołania komisji d.s. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem – w wyniku huraganu w lipcu 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie przyznania dotacji celowej w budżetu gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w drugim półroczu 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego dla obiektów Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 81/15 w sprawie wydania zalecenia dotyczącego rozdysponowania potrzebującym mieszkańcom Gminy Radomyśl nad Sanem pozyskanych mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i wyłonienia wykonawcy zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2015 roku ogłoszonego w dniu 17 lipca 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie powołania komisji przetargowje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Chwałowice – Podedwór; Remont drogi gminnej w m. Chwałowice Nowa Wieś; Remont drogi wewnętrznej w m. Chwałowice Wieś; Remont drogi gminnej w m. Chwałowice - Popowice: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: remont drogi w miejscowości Antoniów wraz z remontem przepustu; Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do spraw referendum na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowana sporządzonych w alfabecie Braille’a: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Kierownika Zespołu Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu spraw należących do działania Zespołu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2015 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie uaktywnienia komisji d.s. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przy udziale wsparcia finansowego z budżetu gminy Radomyśl nad Sanem w 2015 roku z zakresu: Turystyka i krajoznawstwo; Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 99/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie powołania komisji do przekazania mienia Wiejskiego Domu Kultury w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy referent w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 109a/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2016 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 113/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszy referent w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Remont drogi dz. Nr ewid. 466, 476 obręb Antoniów w miejscowości Antoniów wraz z remontem przepustu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 123/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie ustalenia ceny i przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości celem poprawy warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2016 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2015-03-04 przez
udostępniono
2015-03-04 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2017-01-26 10:43 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
376
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.