Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2014 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2014 roku, bieżące, menu 1531 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2014 roku

Zarządzenia z 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Chwałowicach na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Chwałowicach na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/14 w sprawie przyznania nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Księgowości Budżetowej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie ustalenia czynszu za użytkowanie lokalu socjalnego należącego do zasobu mieszkaniowego Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych w 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w użytkowaniu będących własnością Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chwałowice na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Rzeczycka na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/14 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi wewnętrznej w m. Antoniów, Nowiny, Dąbrowa Rzeczycka, Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych-pastwisk, położonych w obrębie ew. Antoniów stanowiących mienie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wynajem pomieszczenia Poradni Stomatologicznej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/A/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie naboru na stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni boiska sportowego wraz z montażem wiat i ławek w miejscowości Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie uaktywnienia komisji d.s. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w wyniku powodzi w maju 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie komisji d.s. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w wyniku powodzi w maju 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie przyznania nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont budynku Domu Ludowego w Dąbrowie Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Antoniowie na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie powołania komisji na sprzedaż drzew z mienia komunalnego gminy Radomyśl nad Sanem – sołectwa Rzeczyca Długa: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont drogi wewnętrznej w m. Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Kuzdralińskiej – Dyl, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Młynarskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu realizacji celów dotyczących jakości na rok 2014: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Termomodernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Budowę Sali gimnastycznej i zmiana sposobu użytkowania istniejącej Sali gimnastycznej na zaplecze sanitarne przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód pożarniczy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie powołania komisji do przygotowania niektórych dokumentów do zniszczenia oraz dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego: BIESZCZADY 2014 na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie powołania i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Wójcie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71a/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2015 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Remont nawierzchni boiska sportowego wraz z montażem wiat i ławek w miejscowości Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania (Zalesie): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania (Nowiny): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania (Nowiny): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Kępa Rzeczycka): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Kępa Rzeczycka): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Nowiny): [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Turek – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 91/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jednorazowego najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 94/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2014-04-22 przez
udostępniono
2014-04-22 02:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2015-03-04 10:31 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
402
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.