Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2012 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2012 roku, bieżące, menu 1466 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2012 roku

Zarządzenia z 2012 roku

Zarządzenie Nr 1/12 w sprawie wydania zaleceń dotyczących działalności Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/12 w sprawie prowadzenia i aktualizowania ksiąg pomocniczych dla nieruchomości: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem: 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem dla samorządowej instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych – pastwisk, położonych w miejscowości Dąbrowa Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych – wody stojące, położonych w miejscowości Chwałowice-Grudza: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/12 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie powołania komisji do przygotowania niektórych dokumentów do zniszczenia oraz dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/12 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2012 roku dla klubów sportowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Chwałowice stanowiącej mienie komunalne gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Rzeczyca Długa stanowiącej mienie komunalne gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie powołania i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Wójcie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/A/2012 w sprawie powołania komisji do oceny ofert napływających w ramach ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Remont drogi gminnej Nr 101320R Radomyśl nad Sanem – Osiedle A.K.”, „Remont drogi gminnej Nr 101319R Nowiny – Wieś”, „Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa Rzeczycka”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Radomyśl nad Sanem w 2012 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do wału w m. Rzeczyca Okrągła dz. Nr ewid. 174 w km 0+000 – 0+400: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie uaktywnienia komisji ds. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem – w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie 2011/2012 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont nawierzchni boiska wraz z montażem wiaty w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 101/2011 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 14 listopada 2011 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/12 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Budowa sieci wodociągowej w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/12 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/12 w sprawie powołania zespołu wdrożeniowego projektu „Przede wszystkim jakość – poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/12 w sprawie odwołania zastępcy wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/12 w sprawie powołania zastępcy wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w miejscowości Rzeczyca Długa: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl nad Sanem w 2012 roku przy udziale wsparcia finansowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/12 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Księdza Daniela Korycińskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Rycerz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/12 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/12 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta przez Sekretarza Gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/12 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Kierownika Zespołu Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu spraw należących do działania Zespołu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/12 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/12 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzeni postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/12 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie i na wyłonienie wykonawców zadań publicznych Gminy Radomyśl nad Sanem w 2012 r. ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2012 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie podwyższenia czynszu za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno, Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/12 w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl nad Sanem w 2012 r. przy udziale wsparcia finansowego z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Remont nawierzchni boiska wraz z montażem wiaty w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Lesławowi Pater – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku katechetycznego w celu utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do wału w m. Rzeczyca Okrągła: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej i łącznika z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/12 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Orzechowie na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Modernizację dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w zakresie budowy rowów odwadniających otwartych wraz z budową przepustów – część I: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej – wyposażenie Sali gimnastycznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym oraz Programu Działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 72/12 w sprawie wyznaczenia pracowników do przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 73/12 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 75/12 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie powołania komisji gminnej do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdujących się w magazynie Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 78/12 w sprawie przyznania nagród z okazji Narodowego Święta Niepodległości: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Radomyśl nad Sanem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie powołania pracowników samorządowych do udziału w pracach zespołu do spraw oceny i wyboru ofert na przyjęcie z dniem 1 kwietnia 2013 r. realizacji zadań dotyczących świadczeń zdrowotnych realizowane dotychczas przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Wykonania e boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Rzeczyca Długa: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 86/2012 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na Dostawa i montaż windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 88/12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Lesławowi Pater – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w sołectwie Pniów, Gmina Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie powołania likwidatora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 91/12 w sprawie przyznania nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2013 r. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2012-03-26 przez
udostępniono
2012-03-26 02:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2013-03-06 10:14 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
354
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.