Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2011 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2011 roku, bieżące, menu 1436 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2011 roku

Zarządzenia z 2011 roku

Zarządzenie Nr 1/11 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeczycy Długiej na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Budowa Sali gimnastycznej i łącznika z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Antoniowie – wyposażenie Sali gimnastycznej”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie polityki rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5a/11 w sprawie terminu składania dokumentów określonych w Zarządzeniu Nr 106/10 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 3 grudnia 2010 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Zalesiu na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie powołania komisji na sprzedaż drewna z mienia komunalnego gminy Radomyśl nad Sanem – sołectwa Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/11 w sprawie zwrotu pracownikom kosztu zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem „ Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie powołania komisji na sprzedaż drewna z mienia komunalnego gminy Radomyśl nad Sanem – sołectwa Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl nad Sanem w 2011 r. przy udziale wsparcia finansowego z zakresu: wspierania i upowszechniana kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/11 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie powołania komisji na sprzedaż drewna z mienia komunalnego gminy Radomyśl nad Sanem – sołectwa Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Radomyśl nad Sanem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14a/11 w sprawie wdrożenia instrukcji kancelaryjnej dla organów Gminy Radomyśl nad Sanem, a także dla urzędu obsługującego organy Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2011 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2011 na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat rocznych z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem znajdujących się w zarządzie sołectw: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Radomyśl nad Sanem w 2011 r. przy udziale wsparcia finansowego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie wprowadzenia obowiązku składania kwartalnych sprawozdań z działalności Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów sołtysów w gminie Radomyśl nad Sanem przeprowadzonych dniach 6 kwietnia 13 kwietnia 2003 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa dla Pana Tadeusza Stopyry – Dyrektora Zespołu Szkół w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy referent ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie powołania Komisji do przekazania mebli i wyposażenia po likwidacji Gminnego Centrum Informacji w Pniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysów w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w miejscowości Chwałowice: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10 w km 0+000 – 0+200; Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów dz. nr ew. 726/10 w km 0+200 – 0+227: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont parkingu przy Domu Ludowym w m. Żabno: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/11 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Przebudowa przepustu na rzece Łukawica w m. Kępa Rzeczycka dz. nr ew. 412 w km 0+010: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Chwałowicach na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie zarządzenia wyborów na Sołtysa w Sołectwie Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wójta przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectw: Kępa Rzeczycka, Nowiny, Witkowice: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w miejscowości Chwałowice: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie powołania komisji do przekazania składników mienia komunalnego będącego w zarządzie sołectwa Antoniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/11 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie przyznania Dyrektorowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagrody rocznej za realizację zadań Zakładu za rok 2010r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności i Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Lesławowi Pater-Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowę sali gimnastycznej wraz z budynkiem łącznika przy Zespole Szkół w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowę sieci wodociągowej zasilającej oczyszczalnię ścieków w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 57/11 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/11 w sprawie powołania komisji do przekazania i likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Łysy, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Iwony Krawiec, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI ANTONIÓW: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/11 w sprawie przekazania do zwykłego zarządu studni położonej na działce nr ew. 476 w miejscowości Kępa Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Zagospodarowanie terenu szkolnego przy Zespole Szkół w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Musików, obręb Rzeczyca Długa dz. nr ew. 1031, 1206 w km 0+000 – 0+412: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont drogi gminnej w m. Musików w km 0+000 (droga wojewódzka nr 855) – 0+422 – wraz z remontem uszkodzeń istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+422 – 0+717 skrzyżowani z drogą powiatową oraz remont istniejącego przepustu w km 0+669: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w wyniku podtopień w lipcu i sierpniu 2011 r.: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do sporządzeni a aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Remont drogi wewnętrznej w m. Pniów: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Przebudowa przepustu na rzece Łukawica w m. Kępa Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont boiska trawiastego w Rzeczycy Długiej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chwałowice: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chwałowice-Wygoda: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Remont Domu Ludowego w miejscowości Wola Rzeczycka: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie uaktywnienia komisji d.s. szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyniku powodzi w sierpniu 2011 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnej obsługi informatycznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na sporządzenie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „Półanki” GMINY RADOMYŚL NAD SANEM: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie podwyższenia czynszu za użytkowani lokali mieszkalnych na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 85/11 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 87/11 w sprawie wydania polecenia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 90/2011 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 93/11 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 94/11 w sprawie powołania komisji do przydziału lokalu mieszkalnego w budynku „Ośrodka Zdrowia” w Radomyślu nad Sanem i w Antoniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 95/11 w sprawie powołania Komisji do aktualizacji powierzchni budynków, części budynków wielofunkcyjnych oraz powierzchni gruntów, zajętych przez Ochotnicze Straże Pożarne, Domy Ludowe, Ośrodki Zdrowia i sklepy na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 96/11 w sprawie powołania Komisji do aktualizacji wartości nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 97/11 w sprawie konsultacji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Radomyśl nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Chwałowice dz. Nr Ew. 591 w km 0+000 – 0+948: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 810 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 100/11 w sprawie przyznania nagród z okazji Narodowego Święta Niepodległości: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 102/11 w sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 103/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w indywidualnych gospodarstwach domowych, na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 105/2011 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 105a/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Rzeczycy Długiej na poprawę warunków zagospodarowania: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 107/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – ORLIK 2012 w miejscowości Antoniów”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 108/11 w sprawie zmian w składzie osobowym komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 109/2011 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 109/A/2011 w sprawie wysokości dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2011 roku [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 110/11 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2012 r. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 111/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 112/2011 w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat rocznych z tytułu dzierżawy i użytkowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy Radomyśl nad Sanem znajdujących się w zarządzie sołectw: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2011-03-01 przez
udostępniono
2011-03-01 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2013-01-25 15:31 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
383
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.