Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2009 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2009 roku, bieżące, menu 1373 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2009 roku

Zarządzenia z 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/09 w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 02/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: [ pobierz ]
[ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 02/09 ]
[ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ]
[ Wzór oferty ]
[ Wzór sprawozdania ]
[ Oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania powierzonego zadania ]
[ Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku ]
[ Oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku w płatnościach na rzecz ZUS oraz Urzędu Skarbowego ]

Zarządzenie Nr 03/09 w sprawie powołania komisji konkursowej: [ pobierz ]
[ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 ]
[ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03/09 ]

Zarządzenie Nr 4/09 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert konkursowych, złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 6/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem": [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 7/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: I. Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka - Dąbrowa Rzeczycka, II. Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła, III. Remont drogi gminnej Chwałowice - Popowice - Grudza: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ] [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 9/09 w sprawie określenia zakresu upoważnień Referenta d.s. Ewidencji Ludności do wydawania i podpisywania korespondencji określonej z zakresu administracji publicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 11/09 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w urzędzie: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 13/09 w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy: [ pobierz ] [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 14/SKG/09 w sprawie zmian w budżecie gminy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie rozszerzenia upoważnienia dla Urzędnika Wyborczego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa dla Pana Janusza Wrony: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa dla Pani Wioletty Maślach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 19/09 w sprawie powołania zespołu doraźnego do weryfikacji proponowanej sieci siedliskowej Natura 2000 w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 20/09 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Nadbudowę przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania Domu Ludowego i Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy Długiej – etap II”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 24/09 w sprawie powołania zespołu doraźnego do przeprowadzenia inwentaryzacji przydrożnych krzyży i kapliczek na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 25/09 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia służb ratowniczych Gminy Radomyśl nad Sanem w ramach ćwiczenia powiatowego nt. „Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 26/09 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 27/09 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 28/09 w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa dla Pana Janusza Wrony: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 29/09 w sprawie określenia zakresu pełnomocnictwa dla Pani Wioletty Maślach: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 30/09 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 31/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 32/09 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 33/09 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert konkursowych, złożonych w ramach Programu Integracji Społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 34/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 35/09 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji: „Remont drogi gminnej nr 101300R Chwałowice – Popowice – Grudza”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 36/2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 37/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Budowę ogólnodostępnej Sali gimnastycznej łącznika z istniejącym budynkiem szkoły w Woli Reczyckiej”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 38/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont drogi gminnej Nr 101315R Pniów - Czekaj Pniowski w km 0+258 – 1+373 (skrzyżowanie z drogą powiatową)”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 39/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: I. „Remont drogi gminnej Nr 101313 R”, II. „Remont drogi gminnej Nr 101335 R”, III. ”Remont drogi gminnej Nr 101330 R”, IV. „Remont drogi gminnej Chwałowice – Popowice – Grudza”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 40/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Puzio, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 41/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Woźnica, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 42/09 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód służbowy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 43/09 w sprawie przyznania Dyrektorowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagrody rocznej za realizację zadań Zakładu za rok 2008: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 44/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 45/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: I. „Przebudowa i rozbudowa dachu Domu Ludowego w m. Żabno”, II. „Remont Domu Strażaka w m. Łążek Chwałowski”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 46/09 w sprawie przyznania nagród finansowych za obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 47/09 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 48/09 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 49/09 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 51/09 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta przez Zastępcę Wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 52/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Zdrowia w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 53/09 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Woźnica, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 54/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 56/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zalesie Antoniowskie w km 0+000 – 0+290”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/09 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/2009 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Radomyśl nad Sanem na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/09 w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych i produktów pochodzenia zwierzęcego zniszczonych z nakazu Państwowego Lekarza Weterynarii przy zwalczaniu chorób chorób zakaźnych podlegających obowiązkowi zwalczania na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/09 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 65/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 66/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 67/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 68/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 69/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 70/2009 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 71/2009 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Kierownika Zespołu Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, z zakresu spraw należących działąnia Zespołu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 72/09 w sprawie przeprowadzenia gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 73/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem o wartości początkowej w granicach od 3.000 do 30.000 EURO: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 74/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich: Nr 854 w miejscowości Chwałowice i Nr 856 w miejscowościach Antoniów, Radomyśl nad Sanem, Wola Rzeczycka”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 75/09 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 76/09 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 600 000 zł z przeznaczeniem na: -finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 080 925 zł –spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredytów w kwocie 519 075 zł”: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 77/09 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 78/09 w sprawie określenia zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 79/09 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych w 2010 r.: [ pobierz ]

Metryka

sporządzono
2009-01-26 przez
udostępniono
2009-01-26 01:00 przez Dawid Wąsikowski
zmodyfikowano
2010-06-14 15:06 przez Dawid Wąsikowski
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
392
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.