Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2006 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2006 roku, bieżące, menu 1316 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2006 roku

Zarządzenia z 2006 roku

Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 2/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z wyborów na Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 9 i 23 października 2005 roku oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej:[ pobierz ]

Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie powołania Komitetu Organiazacyjnego kierującego eliminacjami konkursu plastycznego pod hasłem "Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi": [ pobierz ]

Zarządzenie nr 4/06 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 5/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem oraz przedszkola i szkół z terenu gminy”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 6/06 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2006 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 7/06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chwałowicach: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 8/06 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr /8a06 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji – adaptacji budynku administracyjnego SKR na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Radomyśl nad Sanem wraz z przebudową kotłowni, instalacjami sanitarnymi i instalacją elektryczną: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 9/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przewóz uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 10/06 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 11/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Urządzenie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie – Etap II”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 12/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Transport kruszywa drogowego na drogi gminne w Gminie Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 13/06 w sprawie powołania komisji konkursowej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 14/06 w sprawie dnia wolnego od pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 15/06 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 16/06 w sprawie podjęcia prac nad założeniami do Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2007 - 2013: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 17/06 w sprawie przyznania nagród za pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2006 rok: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 18/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 101302R Chwałowice – Wygoda oraz przebudowę drogi gminnej nr 101330R Dąbrowa Rzeczycka – Kępa Rzeczycka”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 19/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chwałowice oraz remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabno”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 20/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę drogi gminnej (droga „środkowa”) w miejscowości Żabno”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 21/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Utwardzenie placu przed Domem Ludowym w miejscowości Chwałowice”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 22/06 w sprawie powolania komisji przetargowej na „Remont i odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy Długiej”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 22/06/A w sprawie dnia wolnego od pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 23/06 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 24/06 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 25/06 w sprawie ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczne użytkowanie urządzeń placów zabaw w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 26/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 400 000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 27/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na:Przebudowy drogi gminnej nr 001307R, 001308R Antoniów – Orzechów”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 28/06 w sprawie przyznania nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 29/06 w sprawie przyznania Dyrektorowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagrody rocznej za realizację zadań Zakładu za rok 2005: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 30/06 w sprawie powolania komisji przetargowej na „Remont sal lekcyjnych w szkole w Woli Rzeczyckiej”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 31/06 w sprawie wydania zalecenia oznakowania niebezpiecznych nieoznaczonych kąpielisk w Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 32/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Klich, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 33/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z miejscowości Nowiny do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Nr 6 w Stalowej Woli”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 34/06 w sprawie upoważnienia uprawniającego pracowników do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 35/06 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 36/06 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 37/06/A w sprawie określenia zakresu upoważnienia p.o. Kierownika Referatu Podatków i Opłat do wydawania i podpisywania decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku zkcyzowego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 38/06 w sprawie określenia zakresu upoważnień do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 39/06 w sprawie określenia zakresu upoważnień do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 40/06 w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 41/06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 42/06 w sprawie wydania zalecenia dotyczącego opracowania projektów technicznych sieci kanalizacyjnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 43/06 w sprawie używania w celach służbowych samochodu osobowego pracownika: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 44/06 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez GSP ZOZ w Radomyslu nad Sanem o wartości początkowej w granicach od 3 000 do 30 000 EURO: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 45/06 w sprawie powolania komisji inwentaryzacyjnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 46/06 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2007: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 47/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: " Modernizację kotłowni gazowej w Ośrodku Zdrowia w m. Antoniów": [ pobierz ]

Zarządzenie nr 49/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na: "Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej": [ pobierz ]

Zarządzenie nr 50/06 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa Drogi Gminnej Antoniów - Orzechów":[ pobierz ]

Zarządzenie nr 51/06 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji pn.: "Urządzenie Gminnego Centrum Turystyki i Rekreacji w Antoniowie - Etap II": [ pobierz ]

Zarządzenie nr 52/06 w sprawie przyzania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 53/06 w sprawie przyzania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 54/06 w sprawie przyzania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 55/06 w sprawie przyzania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 56/06 w sprawie przeprowadzenia treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ] [ pobierz ]

Zarządzenie nr 57/06 w sprawie dnia wolnego od pracy: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 58/06 w sprawie przyznania stypendiów szkolnych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 59/06 w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 60/06 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 61/06 w sprawie określenia zakresu upoważnień inspektora ds. Oświaty do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 62/06 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 63/06 w sprawie zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego za zorganizowanie pracy i dozorowanie pracy skazanych: [ pobierz ]

Zarządzenie Nr 64/06 w sprawie przyznania nagród finansowych za obsługę wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Wójta Gminy: [ pobierz ]

Osoba wytwarzająca informacje:Maria Jędral
Ewa Marynowska
Jan Oszust
Piotr Chodur
Osoba odpowiedzialna za treść:Beata Hołody

Metryka

sporządzono
2007-05-24 przez
udostępniono
2007-05-24 10:23 przez Beata Hołody
zmodyfikowano
2007-05-24 10:23 przez Beata Hołody
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
345
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.