Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2004 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2004 roku, bieżące, menu 1271 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2004 roku

Zarządzenia z 2004 roku

Zarządzenie nr 1/04 w sprawie ustalenia wysokości opłata usługi ksero w Gminnym Centrum Informacji w Pniowie:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 3/04 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 4/04 w sprawie oddelegowania pracownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska do współpracy z Zespołem Infrastruktury Technicznej, w zakresie spraw związanych z budową Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Radomyślu nad Sanem, tj. przygotowaniem decyzji o warunkah zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 5/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę – modernizację drogi gminnej nr 4239002 Chwałowice – Rakówka”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 6/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Przebudowę – modernizację drogi gminnej nr 4239005 Antoniów - Zalesie Antoniowskie”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 7/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Nowiny”: [ pobierz ]


Zarządzenie nr 8/04 w sprawie zmian w zarządzeniu nr 1 / 04 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanemz dnia 26.01.2004 roku,w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi ksero w Gminnym Centrum Informacji w Pniowie: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 9/04 w sprawie przyznania nagród finansowych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 10/04 w sprawie nałożenia na pracowników Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem obowiązku uzupełnienia wymagań kwalifikacyjnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 11/04 w sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2004 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 12/04 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2004 – Regulamin określający zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2004 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do kształcenia pracownika Urzędu Gminy: [ pobierz ]
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2004 – Skierowanie na studia podyplomowe/ kurs: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 13/04 w sprawie przeglądu syren alarmowych zainstalowanych na terenie gminy:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 14/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem oraz szkół i przedszkola na terenie gminy Radomyśl nad Sanem”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 15/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem oraz szkół i przedszkola na terenie gminy Radomyśl nad Sanem”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 16/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w m. Rzeczyca Długa, Chwałowice, Radomyśl nad Sanem oraz gimnazjum w m. Rzeczyca Długa, Antoniów”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 17/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla gminnego Zespołu Reagowania”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 18/04 w sprawie określenia stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych od niektórych grup zleceniodawców: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 19/04 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej, do rozpatrzenia podań o pracę w ramach organizowanych robót publicznych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 20/04 w sprawie powołania komisji do opracowania Gminnego Programu Poprawy Warunków i Poziomu Nauczania w Placówkach Oświatowych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 21/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Gminnego Zespołu Reagowania”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 22/04 w sprawie sposobu korzystania z sali ślubów w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 23a/04 w sprawie wykonania naprawy studni do poboru wody dla celów chemizacji rolnictwa w miejscowości Rzeczyca Okrągła: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 23/04 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Budowa oświetlenia ulicznego w m.Antoniów- Pniów”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 24/04w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 25/04 w sprawie wydawania przez pracowników Gminnego Centrum Informacji w Pniowie Biuletynu Informacyjnego o Gminie Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 26/04 w sprawie powołania Zespołu d.s. opracowania Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 27/04 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 28/04 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 29/04 w sprawie zobowiązania sołtysów do dokonania remontów przystanków PKS w poszczególnych miejscowościach Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 30/04 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 31 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Podolskiej – Szoja, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz]

Zarządzenie nr 32 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „odbudowę drogi gminnej Chwałowice – Popowice – Grudza”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Radomyśl nad Sanem”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont budynku – Zespół Szkół w Antoniowie”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 35 w sprawie obowiązku magazynowania, konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej agregatu prądotwórczego przewoźnego:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 36 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych i powołania zespołu do opracowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 37 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Partyka, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 38 w sprawie przyznania nagród finansowych za obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 39 w sprawie nałożonego obowiązku magazynowania, konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej agregatu prądotwórczego przewoźnego:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 40 w sprawie przyznania Dyrektorowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomyślu nad Sanem nagrody rocznej za wykonanie zadań Zakładu za rok 2003:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 41 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont budynku – Przebudowe drogi Antoniów- Ośrodek zdrowia w m.Antoniów”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont budynku – Przebudowę dróg gminnych (ulic) w m.Radomyśl nad Sanem”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 43 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi gminnej w m.Rzeczyca Długa”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 44 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi gminnej w m.Łążek Chwałowski”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi gminnej w m.Radomyśl nad Sanem- Osiedle AK”:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 46 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną BGK z przeznaczeniem na remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 47 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont budynku – Zespół Szkół w Antoniowie”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 48/2004 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze – w Gminie Radomyśl nad Sanem – na skutek powodzi w lipcu i sierpniu 2004 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 48A/2004 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Przebudowa modernizacja drogi gminnej nr 4239005 Antoniów – Zalesie Antoniowskie”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 48B/2004 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji „Przebudowa modernizacja drogi gminnej nr 4239002 Chwałowice - Rakówka”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 49/2004 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 50/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Żabno” i „Remont drogi w miejscowości Żabno (Zajeziorze)”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 51/2004 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego Obrony Cywilnej wraz z mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 52/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi Antoniów – ośrodek zdrowia w miejscowości Antoniów.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 53/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi w miejscowości Pniów.” [ pobierz ]

Zarządzenie nr 54/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi gminnej – ul. Piaski w miejscowości Radomyśl nad Sanem.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 55/2004 w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wymianę okien i drzwi zewnętrznych na nowe z PCV w budynku Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem.” „Modernizację centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem.” „Docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją, stropu nad piwnicami nieogrzewanymi oraz podłogi na gruncie (strefa I) budynku Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 56/2004 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu nad Sanem do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 57/2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2004 r. oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 58/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Pniowska.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 59/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi Antoniów – ośrodek zdrowia w miejscowości Antoniów.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 60/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi w miejscowości Pniów.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 61/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowę drogi gminnej – ul. Piaski w miejscowości Radomyśl nad Sanem.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 62/2004 w sprawie przyznania nagrody finansowej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 63/2004 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem i udzielenia p.o. Dyrektora pełnomocnictwa: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 64/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wymianę drzwi wewnętrznych z PCV w budynku Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 65/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem.”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 65A/2004 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 66/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Odbudowę drogi gminnej Chwałowice – Popowice – Grudza”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 67/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej (osad czynny)”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 68/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 69/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont i wyposażenie świetlicy – Zespół Szkół w Radomyślu nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 70/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu marki STAR-266 dla Ochotniczej Straży Pożarnej CHWAŁOWICE”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 71/2004 w sprawie przyznania nagród finansowych za obsługę wyborów uzupełniających do Senatu rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 72/2004 w sprawie powołania Zespołu do prac nad aktualizacją „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 73/2004 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 74/2004 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 75/2004 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 76/2004 w sprawie przyznania nagród finansowych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 77/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 78/2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów dokumentów z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 roku oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 79/2004 w spawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 80/2004 w spawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na wykonanie „Projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej (osad czynny)”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 81/2004 w spawie powołania komisji odbioru inwestycji „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Nowiny”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 82/2004 w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem:[ pobierz ]

Zarządzenie nr 83/2004 w spawie przyznania nagrody finansowej dla Kingi Zielińskiej, uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 84/2004 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych 2005 roku: [ pobierz ]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84/2004 w sprawie dni wolnych 2005 roku: [ pobierz ]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/2004 w sprawie czasu pracy 2005 roku: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 85/2004: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 86/2004 w sprawie akceptacji i zatwierdzenia do realizacji Planu Ochrony Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]

Osoba wytwarzająca informacje:Maria Jędral
Ewa Marynowska
Jan Oszust
Piotr Chodur
Osoba odpowiedzialna za treść:Beata Hołody

Metryka

sporządzono
2006-01-23 przez
udostępniono
2006-01-23 12:17 przez Beata Hołody
zmodyfikowano
2006-01-23 12:17 przez Beata Hołody
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
294
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.