Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Wójta Zarządzenia z 2003 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia z 2003 roku, bieżące, menu 1265 - BIP - Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia z 2003 roku

Zarządzenia z 2003 roku

Zarządzenie nr 1/03 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 2/03 w sprawie wyboru rzeczoznawcy majątkowego w trybie przetargu nieograniczonego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 3/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na "Opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w miejscowości Rzeczyca Długa: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 4/03 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 5/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę sprzętu komputerowego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 5a/03 w sprawie określenia zakresu upoważnień p.o. Kierownika Zespołu Infrastruktury Technicznej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 6/03 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stypenialnej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 7/03 w sprawie dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 8/03 w sprawie stwierdzenia ważności Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radomyślu n. Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 9/03 w sprawie powierzenia w zastępstwie stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chwałowicach: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 10/03 w sprawie powołania pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 11/03 w sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej gminy Radomyśl nad Sanem w 2003 roku: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 12/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę środków czystości i materiałów biurowych: [ pobierz ]Zarządzenie nr 13/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sieci wodociągowej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 14/03 w sprawie określenia zakresu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 15/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych oraz mrożonek: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 16/03 w sprawie właściwego zabezpieczenia ujęć wody pitnej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 17/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na transport kruszywa drogowego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 17a/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na budowę sali gimnastycznej w Chwałowicach: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 19/03 w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach OSP: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 20/03 w sprawie ustalenia regulaminu dla pracowników samorządowych: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 21/03 zmieniające Uchwałę Nr 79/285/02 Zarządu Gminy Radomyśl n/S z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego dofinansowanie opłat za dokształcanie: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 22/03 w sprawie powolania Komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z wyborów do Rady Gminy Radomyśl n/S oraz bezpośrednich wyborów na wójta: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 23/03 w sprawie zebrania informacji publicznych, które winny być udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej od 2 lipca 2003 roku: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 24/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 25/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na przebuowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 26/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na odbudowę drogi gminnej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 27/03 w sprawie powołania komisji ds. referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 7,8 czerwca 2003 roku: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 28/03 w sprawie zakazu podejmowania przez pracowników Urzędu Gminy dodatkowych zajęć.Zarządzenie nr 29/03 w sprawie przyznania nagród z okazji Dnia Pracownika Samorządowego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 30/03 w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 31/03 w sprawie zebrania informacji publicznych, które winny być uostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej od 2 lipca 2003 roku: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 32/03 w sprawie przyznania dyrektorowi GSP ZOZ nagrody rocznej za wykonanie zadań zakładu za 2002 rok: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 33/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę pojemników na odpady komunalne: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 34/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na przebudowę drogi gminnej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 35/03 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radomyślu n.Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 36/03 w sprawie ustalenia procedury przyznawania doatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 37/03 w sprawie powołania zespołu do opracowania Programu przeciwdziałania bezrobociu: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 38/03 w sprawie organizacji systemu wymiany danych w sytuacji normalnej i kryzysowej: [ pobierz ]Zarządzenie nr 39/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na uzgodnienie projektu technicznego budowy Zakładu Segregacji Odpadów w miejscowości Radomyśl n.Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 40/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Majewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 41/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Rybak, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 42/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Wianeckiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 43/03 w sprawie powierzenia w zastępstwie stanowiska dyrektora PSP w Chwałowicach: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 44/03 w sprawie prowadzenia ewidencji obowiązku nauki: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 45/03 w sprawie powołania komisji odbioru inwestycji budowy sieci wodociągowej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 46/03 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu zniszczenia nieaktualnych pieczątek w Urzędzie Gminy: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 47/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na dostawę i montaż okien PCV: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 48/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację stacji uzdatniania wody: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 49/03 w sprawie okreslenia zakresu upoważnień p.o. Kierownika Referatu Podatków i Opłat do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu adminstracji publicznej oraz do podpisywania korespondencji określonej w zakresie czynności: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 50/03 w sprawie powolania komisji przetargowej na remont świetlicy w Antoniowie: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 51/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na wyposażenie świetlicy dla uczniów w Antonioie: [ pobierz ]
Zarządzdenie nr 52/03 w sprawie całkowitego zakazu używania elektrycznych urządzeń grzewczych w budynku Urzędu Gminy w Radomyślu n. Sanem: [ pobierz ]
Zarządzdenie nr 53/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Buowę sieci wodociągowej na działce nr ew. 1875 w Radomyślu nad Sanem, Osiedle Armii Krajowej”: [ pobierz ]
Zarządzdenie nr 54/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Remont świetlicy dla uczniów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Antoniowie”: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 54a/03 w sprawie regulaminu premiowania: [ pobierz ]
Zarządzdenie nr 55/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Wyposażenie świetlicy dla uczniów – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Antoniowie”: [ pobierz ]
Zarządzdenie nr 56/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Budowę boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę przy szkole na działce nr ew. 1471 w miejscowości Radomyśl nad Sanem”: [ pobierz ]

Zarządzenie nr 57/03 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 58/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Informacji w Pniowie”: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 59/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Informacji w Pniowie”: [ pobierz ]
Zarządzenienr 60/03 w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 61/03 w sprawie powołania komisji celowej na dokonanie przeglądu drogi gminnej Grudza – Popowice: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 62/03 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentów z referendum ogólnokrajowego odbytego w dniach 7,8 czerwca 2003 roku oraz brakowania i zniszczenia dokumentacji nie archiwalnej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 63/03 w sprawie zbierania i przekazywania informacji publicznych, które winny być udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 64/03 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej zarządzeniem nr 4/03 z dnia 8 stycznia 2003 roku: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 65/03 w sprawie przyznania nagród finansowych: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 66/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 67/03 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:[ pobierz ]
Zarządzenie nr 68/03 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 69/03 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 70/03 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 71/03 w sprawie przyznania nagrody finansowej ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 72/03 w sprawie planu finansowania działalności kulturalnej w Gminie w 2004 roku: [ pobierz ]
Zarządzenie nr 73/03 w sprawie powołania komisji celowej do dokonania oceny przydatności zdemontowanych okien [ pobierz ]
Zarządzenie nr 74/03 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Raomyśl na Sanem: [ pobierz ]
Załącznik nr1 do Zarządzenia 74/03 dotyczący procedur kontroli finansowej w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Radomyśl nad Sanem:[ pobierz ]
Załącznik nr2 do Zarządzenia 74/03 - wykaz Jednostek Organizacyjnych:[ pobierz ]
Zarządzenie nr 75/03 w sprawie powołania komisji przetargowej: [ pobierz ] Zarządzenie nr 76/03 w sprawie określenia zakresu upoważnień Referenta ds. Oświaty do wydawania i podpisywania decyzji adimistracyjnych z zakresu administracji publicznej:[ pobierz ]
Zarządzenie nr 77/03 w sprawie czasu pracy oraz dni wolnych 2004 roku: [ pobierz ]
Załącznik nr1do Zarządzenia nr 77/03 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 29.12.2003 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2004 roku: [ pobierz ]
Załącznik nr2do Zarządzenia nr 77/03 Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 29.12.2003 roku wsprawie ustalenia ilości dni roboczych w 2004 roku: [ pobierz ]


Osoba wytwarzająca informacje:Maria Jędral
Ewa Marynowska
Jan Oszust
Piotr Chodur
Osoba odpowiedzialna za treść:Beata Hołody

Metryka

sporządzono
2004-02-04 przez
udostępniono
2004-02-04 10:41 przez Beata Hołody
zmodyfikowano
2004-02-04 10:41 przez Beata Hołody
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
295
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.